ข้อกำหนดในการใช้บริการ

เงื่อนไขการบริการทั่วไปของ

ดีแทค บิสซิเนส แอปพลิเคชัน มาร์เก็ตเพลส

เงื่อนไขการบริการของดีแทค บิสซิเนส แอปพลิเคชัน มาร์เก็ตเพลส (“เงื่อนไขการบริการ”) จะควบคุมข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้แพลตฟอร์มของดีแทคบิสซิเนสแอปพลิเคชันมาร์เก็ตเพลส (“ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส”) ซึ่งให้แอปพลิเคชันของ dtn และแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามแก่ลูกค้าของ dtn (“แอปพลิเคชัน”) ในสัญญาฉบับนี้ "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงคุณในฐานะผู้ใช้ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส หรือตัวแทน พนักงานหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณ “เรา” หมายถึง บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด (“dtn”) “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม” หมายถึงบุคคลที่สามซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และหรือบริการของตนบนดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส เงื่อนไขการบริการนี้จะอธิบายถึงภาระหน้าที่ของคุณที่มีต่อเราในการใช้ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส

คุณยอมรับว่า dtn สามารถใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการของดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส และหรือแอปที่ถูกเสนอบนดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส เป็นครั้งคราวและการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีที่โพสต์บนไซต์นี้ การที่คุณใช้งานดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส ไซต์ หรือแอปพลิเคชันใดๆ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวถือว่าคุณตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการบริการนี้ตามที่แก้ไขล่าสุด หากคุณซื้อแอปพลิเคชันใด ๆ บนดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส เงื่อนไขการบริการนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเงื่อนไขการบริการนี้นี้ตราบใดที่คุณใช้ประโยชน์และใช้แอปพลิเคชัน

เพื่อความชัดเจนคุณยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ขายบุคคลที่สามใด ๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามเท่านั้น คุณยอมรับว่าดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการใด ๆ ที่จัดหาโดยผู้ขายบุคคลที่สาม

1. คำนิยาม

“บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด” หมายถึง dtn

“บริการ” หมายถึงบริการสองประเภทที่มีอยู่บนไซต์ต่อไปนี้ (ก) บริการที่พัฒนาโดยและอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้โดยดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส (“บริการดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส”) และ (ข) บริการที่พัฒนาและอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้โดยผู้ขายบุคคลที่สาม (จะเรียกผู้ขายดังกล่าวในสัญญาฉบับนี้ว่า "ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน" และจะเรียกบริการของผู้ขายเหล่านี้ว่า "บริการของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน")

“ข้อตกลงระดับการให้บริการ" หมายถึงข้อตกลงระดับการให้บริการทั้งหมดที่นำเสนอเกี่ยวกับบริการและโพสต์บนไซต์ตามที่เราอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

“ผู้ใช้" หรือ "ลูกค้า" หมายถึงผู้ใช้บริการที่ซื้อบริการดังกล่าวผ่าน Cloud Store Reseller ของ dtn

“คุณ" หรือ "ของคุณ" ในสัญญาฉบับนี้หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ยอมรับสัญญาฉบับนี้มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณใช้บริการหรือไซต์ หรือสั่งซื้อบริการและรวมถึงผู้ใช้บริการทั้งสองประเภท

2. ผู้ใช้บริการ

หากคุณเป็นผู้ใช้บริการคุณรับทราบและตกลงว่าคุณต้องติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับปัญหาการบริการใด ๆ รวมถึงปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ dtn จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าแก่คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับปัญหาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส บริการชำระเงินและแพลตฟอร์มทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยบริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด

เมื่อได้รับคำขอบริการและการชำระเงินคุณจะได้รับข้อมูลสำหรับเข้าใช้บริการจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องภายใน 24-48 ชั่วโมงของวันทำการปกติ

3. บริการของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน

โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ การอนุญาตให้คุณใช้บริการของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันใด ๆ นั้นเป็นการอนุญาตโดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ใช่แอปพลิเคชันของ dtn และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการใด ๆ จากผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกัน (ถ้ามี) การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้งานที่ได้รับอนุญาต

4. การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

แอปพลิเคชันที่ซื้อในดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสจะถูกเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินมาตรฐานของ dtn อย่างไรก็ตาม dtn ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินโดยตรงทางผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน คุณจะได้รับแจ้งเรียกเก็บเงินโดยตรงโดยมีข้อยกเว้นในระหว่างขั้นตอนการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อและหรือการต่ออายุแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องและหรือโดยการแจ้งให้คุณทราบ

5. ภาษี

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมภาษีซึ่งเราจะเรียกเก็บตามความเหมาะสม คุณต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากการใช้ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการขาย ภาษีการใช้งาน หรือภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คล้ายกันทั้งหมด (รวมกันเรียกว่า “ภาษี”) ในขอบเขตที่ dtn มีหน้าที่ต้องเก็บภาษีดังกล่าว ภาษีที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ หากคุณเป็นลูกค้าธุรกิจคุณต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปให้ dtn หลังจากนั้นคุณจะได้รับใบเสร็จจาก dtn

6. การคืนเงิน

คุณจะได้รับคืนเงินเฉพาะในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าที่เกิดจากบริการดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสหรือบริการของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเท่านั้น

7. การเป็นเจ้าของ

คุณรับทราบและยอมรับว่าไซต์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส และหรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ ระหว่างดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส และคุณ สิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส และเอกสารเป็นของดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสแต่เพียงผู้เดียว

ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้ ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส ไม่อนุญาตให้คุณ (และดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส ขอสงวนอย่างชัดแจ้งสำหรับตัวเราเองและผู้ให้อนุญาตของเรา) ในสิทธิ์ใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยหรือความเป็นเจ้าของในบริการดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส และเอกสารประกอบ ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลก ไม่ผูกขาด สามารถโอนสิทธิ์ได้ อนุญาตช่วงได้ เพิกถอนไม่ได้ตลอดไปในการสร้าง ใช้ ขาย เสนอขาย นำเข้าหรือรวมคำแนะนำ การปรับปรุง หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับบริการและเอกสารประกอบเข้าเกี่ยวกับการกับบริการดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส และเอกสารประกอบ

8. การปฏิบัติของลูกค้า

คุณตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้:

  • การใช้บริการของคุณ
  • การปกป้องชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการและไซต์ และการป้องกันและการแจ้งดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส เกี่ยวกับการใช้บริการหรือไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • การแต่งตั้งผู้ติดต่อฝ่ายให้ความช่วยเหลือที่กำหนดหลักเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส เกี่ยวกับคำถามด้านความช่วยเหลือและหรือปัญหาทางเทคนิคและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการติดต่อดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบันกับดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส
  • ความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทำและการละเว้นการกระทำของผู้ใช้แต่ละคน
  • การใช้บริการและคุณลักษณะการเข้ารหัสไซต์หากและเมื่อใดที่คุณสามารถใช้ได้สำหรับข้อมูลใด ๆ ของคุณที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • การใช้บริการและไซต์ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตและสอดคล้องกับตัวเลข ประเภทและตัวระบุของผู้ใช้ แอป เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ ความจุและสถานที่ที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและไซต์ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และ
  • การใช้บริการและไซต์ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

9. ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการอาจใช้กับบริการบางอย่างของดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส อาจเปลี่ยนแปลง ยุติหรือเพิ่มข้อตกลงระดับการให้บริการเป็นครั้งคราว ในขณะที่ใช้แอปพลิเคชันที่ซื้อจากดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสหากลูกค้าประสบปัญหาใด ๆ ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาไปที่ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส คำขอจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อตกลงระดับการให้บริการเฉพาะใด ๆ ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน

10. การปฏิเสธการรับประกัน

(ก) ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เว็บไซต์และบริการทั้งหมดที่จัดหาให้โดยดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส จะถูกจัดหาให้กับคุณ "ตามที่เป็น" และ "เท่าที่มี" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของความสามารถในการขายหรือการไม่ละเมิดสิทธิ์

(ข) ยกเว้นการรับประกันที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการขายการไม่ละเมิดสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บริการของบุคคลที่สามจะถูกจัดหาตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับประกันสำหรับบริการของบุคคลที่สามนั้นจะถูกจัดหาให้โดยผู้จำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลที่สามสำหรับบริการดังกล่าว ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสไม่มีการรับรอง การสัญญา การรับประกันหรือความเข้าใจใด ๆ เกี่ยวกับไซต์ บริการ รวมถึงบริการของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสจะไม่รับผิดชอบต่อคุณ ลูกค้าของคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเรียกร้องหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้ทรัพย์สินทางปัญญา บริการต่าง ๆ รวมถึงบริการของบุคคลที่สาม ไซต์หรือจากการผลิต การใช้ การนำเข้าหรือการขายบริการหรือสำหรับการเรียกร้องสำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ หรือค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด

11. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและไม่เรียกร้องให้ dtn และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนและพนักงาน ตัวแทนและซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม ผู้อนุญาตและพันธมิตรรับผิดชอบจากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย หนี้สินรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดจากจากที่คุณใช้งานดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสหรือแอปพลิเคชันใดๆ ในทางที่ผิด การละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ของคุณ หรือการละเมิดการรับรอง การรับประกันและพันธสัญญาของคุณ

12. การจำกัดความรับผิด

คุณรับทราบและตกลงเป็นพิเศษว่า dtn จะไม่มีความรับผิดรวมเกินจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายสำหรับบริการเฉพาะที่เป็นมูลฟ้อง ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และจะยังคงมีผลไปหลังจากการยุติหรือการหมดอายุของข้อตกลงฉบับนี้หรือการที่คุณใช้งานไซต์นี้ ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส หรือแอปพลิเคชันใด ๆ ที่ซื้อหรือได้มาในดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส

13. ระยะเวลาและการบอกเลิกสัญญา

(ก) ระยะเวลาและการบอกเลิกสัญญา: ข้อตกลงฉบับนี้จะเริ่มต้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรกและจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าการใช้งานไซต์และการสมัครใช้บริการทั้งหมดของคุณจะสิ้นสุดลง (เช่น บอกเลิกหรือหมดอายุ) ระยะเวลาแรกของการสมัครใช้บริการใด ๆ จะเป็นระยะเวลาที่ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับบริการดังกล่าวกับดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสผ่านไซต์ คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนพร้อมกับลิงค์การชำระเงินค่าธรรมเนียมเมื่อถึงวันต่ออายุ หากเราไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 5 วัน บริการของคุณจะถูกระงับ คุณสามารถบอกเลิกการสมัครใช้บริการใด ๆ โดยแจ้งให้ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสได้ตลอดเวลา

(ข) ผลของการบอกเลิกบริการ: เมื่อหมดอายุหรือบอกเลิกบริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ตามที่อนุญาตในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ คุณต้องหยุดใช้งานและดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลส จะหยุดให้บริการซึ่งถูกบอกเลิกการให้บริการ ในกรณีที่มีการบอกเลิกดังกล่าว ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าสำหรับบริการดังกล่าวและคุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกทั้งหมดจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครที่เกี่ยวข้อง ดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้และการสมัครบริการใด ๆ เมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

(ค) ข้อสัญญาที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป: เมื่อบอกเลิกการให้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณตกลงว่าคุณจะจ่ายเงินทั้งหมดที่ค้างชำระให้กับดีแทคบิสซิเนสแอปมาร์เก็ตเพลสสำหรับบริการทันที ข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดโดยการตีความตามเจตนารมณ์หรือที่จำเป็นสำหรับการบังคับใช้สิทธิและภาระผูกพันจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในการชำระเงิน ข้อกำหนดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อจำกัดความรับผิดและเงื่อนไขที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่และข้อ 13 นี้ (ระยะเวลาและการบอกเลิกสัญญา)

14. ความสามารถในการบังคับใช้

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ความไม่สามารถบังคับใช้หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ทำให้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะทั้งหมด dtn จะแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าวด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้และบรรลุวัตถุประสงค์และเจตจำนงดั้งเดิมของเราในขอบเขตที่เป็นไปได้ตามที่แสดงไว้ในข้อกำหนดเดิม